Uczmy się na cudzych, a nie na swoich błędach

PROWADZENIE KSIĄG I EWIDENCJI:

prowadzenie w imieniu Klienta ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów w podatku zryczałtowanym, rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz obsługa zgłoszeń Intrastat.

SPORZĄDZANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH:

sporządzanie w imieniu Klienta miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji, zeznań i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego, podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatku od spadków i darowizn.

OBSLUGA KADROWO - PŁACOWA:

sporządzanie list płac, rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych i przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, aneksy umów, zaświadczenia o zatrudnieniu, wypowiedzenia angaży, świadectwa pracy, itp.).

OBSŁUGA ROZLICZEŃ Z ZUS, PFRON, PUP:

sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji ZUS, sporządzanie dokumentacji związanej z zasiłkami chorobowymi, macierzyńskimi i opiekuńczymi, obsługa elektronicznych wniosków o dofinansowania i refundacje dla osób niepełnosprawnych z PFRON, naliczanie wpłat na PFRON, sporządzanie wniosków i obsługa dofinansowań z Powiatowych Urzędów Pracy, obsługa refundacji i dofinansowań kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DORADZTWO PODATKOWE I KSIĘGOWE:

prowadzenie zewnętrznego nadzoru podatkowego i księgowego nad działem księgowości firmy, sporządzanie opinii podatkowych, sporządzanie wniosków o interpretacje z zakresu przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych, udzielanie porad w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kontrola i weryfikacja ksiąg podatnika i przeprowadzanie optymalizacji podatkowych.

DORADZTWO EKONOMICZNE:

pomoc przy otwieraniu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, spółki osobowe i osoby prawne, przeprowadzanie rachunku kosztów oraz analizy finansowej firm, przygotowywanie wniosków kredytowych, sprawdzanie i redagowanie umów cywilnoprawnych.

REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI PAŃSTWOWYMI:

reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi, skarbowymi, sądami administracyjnymi, organami samorządu terytorialnego, ZUS, PFRON, GUS oraz obsługa kontroli Klienta prowadzonych w jego siedzibie lub w siedzibie kancelarii podatkowej, przygotowywanie odwołań od decyzji organów kontroli, sporządzanie skarg do sądów administracyjnych.